Landbrugsret

Rådgivning af landmænd og grovvareselskaber har med den øgede mængde af regler udviklet sig til egentlig specialistviden. I forbindelse med køb og/eller salg af en landbrugsejendom skal der således tages hånd om erhvervelsesreglerne, de driftsmæssige forhold på ejendommene, planlovgivningen, væsentligt ændrede miljøregler med nye vandmiljøplaner og husdyrgødningsregler, naturbeskyttelseslovgivningen, mælkekvoter og hektarstøtteordninger samt ikke mindst skattemæssig rådgivning i forbindelse med gennemførelse af omstruktureringer, nedlukninger, salg mv.

 

Derudover er det typisk ved landbrugsejendomme, at der foretages ekspropriationer til opførelse af offentlige anlæg, hvilket også som oftest nødvendiggør juridisk rådgivning til varetagelse af landmandens interesser.

 

Endeligt er det særligt i landbruget med de store involverede værdier vigtigt i god tid at planlægge, hvad der skal ske, når den aktuelle ejer går på pension. Skal gårdene sælges, eller skal de overtages af næste generation. Hvis de skal overtages, skal dette planlægges i god tid, således at reglerne om ejendomsavancebeskatning, arveafgift mv. ikke til sin tid stiller sig hindrende derfor. Et godt generationsskifte skal således planlægges mange år i forvejen.

 

Vi rådgiver også om landbrugslovens regler om etablering af selskaber med deltagelse af eksterne investorer, der erhverver kapitalandele i selskabet. Der stilles en række krav til sådanne arrangementer, men med liberaliseringen af landbrugsloven i 2010 er der åbnet op for, at landbrugsselskaber kan etableres med fleksible ejerstrukturer, der medvirker til at fremskaffe ekstern finansiering som egenkapital i stedet for dyr fremmedkapital, som belaster driften.